Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2020-10-18 15:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 1.01 1.01 1.01
2020-10-18 15:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 28 6 1.24
2020-10-18 14:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 17 5.8 1.28
2020-10-18 14:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 9.4 5.8 1.31
2020-10-18 13:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 4.1 4.3 1.87
2020-10-18 13:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 4.2 4.2 1.87
2020-10-18 12:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 4.1 4.2 1.89
2020-10-18 12:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 4.1 4.2 1.9
2020-10-18 11:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 4.1 4.1 1.91
2020-10-18 11:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 4.1 4.1 1.91
2020-10-18 10:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.85 4 1.99
2020-10-18 10:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 4 2.04
2020-10-18 09:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 4 2.04
2020-10-18 09:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.95 2.04
2020-10-18 08:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 4 2.02
2020-10-18 08:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 4 2.02
2020-10-18 07:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2.02
2020-10-18 07:02 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2.02
2020-10-18 06:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2.02
2020-10-18 06:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2.02
2020-10-18 05:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2.02
2020-10-18 04:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.95 2.02
2020-10-18 04:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 03:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 03:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 02:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 02:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 01:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 01:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 00:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-18 00:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.95 2.04
2020-10-17 23:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.9 2.02
2020-10-17 23:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.85 3.95 2.02
2020-10-17 22:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.85 3.9 2.02
2020-10-17 22:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.85 3.95 2
2020-10-17 21:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.85 3.95 2
2020-10-17 21:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 20:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 20:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 19:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 19:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.95 2
2020-10-17 18:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 18:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 17:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 17:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.95 2
2020-10-17 16:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.95 2.04
2020-10-17 16:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.95 2.04
2020-10-17 15:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.95 2.04
2020-10-17 15:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.9 2.04
2020-10-17 14:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.9 2.04
2020-10-17 14:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.9 2.04
2020-10-17 13:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.85 2.04
2020-10-17 13:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.85 2.04
2020-10-17 12:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.85 2.04
2020-10-17 12:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.8 3.85 2.04
2020-10-17 11:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.85 2.04
2020-10-17 11:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.85 2.04
2020-10-17 10:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.85 2.04
2020-10-17 10:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.85 2.04
2020-10-17 09:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 09:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 08:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 08:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 07:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 07:02 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 06:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 06:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 05:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 04:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 04:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 03:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 03:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 02:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 01:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 01:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 00:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-17 00:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-16 23:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-16 23:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.75 3.85 2.04
2020-10-16 22:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.85 2.04
2020-10-16 22:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.06
2020-10-16 21:30 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.7 3.85 2.06
2020-10-16 21:00 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.06
2020-10-16 20:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.06
2020-10-16 20:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.06
2020-10-16 19:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 2.06
2020-10-16 19:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 2.06
2020-10-16 18:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 2.06
2020-10-16 18:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 2.06
2020-10-16 17:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 2.06
2020-10-16 17:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 2.06
2020-10-16 16:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 4 2.06
2020-10-16 16:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 4 2.06
2020-10-16 15:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 4 2.06
2020-10-16 15:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.95 2.06
2020-10-16 14:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.95 2.06
2020-10-16 14:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2.02
2020-10-16 13:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.02
2020-10-16 13:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.06
2020-10-16 12:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.06
2020-10-16 12:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.85 2.02
2020-10-16 08:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2
2020-10-16 08:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2
2020-10-16 07:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2
2020-10-16 07:03 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2
2020-10-16 06:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2
2020-10-16 06:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 2
2020-10-16 05:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-16 04:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 1.99
2020-10-16 04:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 1.99
2020-10-16 03:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 1.99
2020-10-16 03:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 1.99
2020-10-16 02:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 1.99
2020-10-16 01:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.65 3.9 1.98
2020-10-16 01:02 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 23:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 23:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 22:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 22:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 20:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 20:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 19:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 19:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.99
2020-10-15 17:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.97
2020-10-15 16:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.97
2020-10-15 16:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.97
2020-10-15 15:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 15:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 14:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 14:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 13:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 13:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 12:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 12:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 11:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 11:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 10:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 10:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 09:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 09:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 08:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 08:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 07:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 07:03 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 06:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 06:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 05:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 05:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 04:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-15 04:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.9 1.98
2020-10-14 08:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 07:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 07:03 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 06:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 06:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 05:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 04:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 04:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 03:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 03:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 02:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 02:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 01:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 01:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 00:31 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
2020-10-14 00:01 Wurzburger Kickers - Holstein Kiel 3.6 3.75 1.99
Links | Copyright © odds-scanner.com 2020 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball