Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2020-01-18 17:30 Huddersfield - Brentford 5.8 1.85 3.3
2020-01-18 17:00 Huddersfield - Brentford 5.7 2.58 2.22
2020-01-18 16:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.15 1.99
2020-01-18 16:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.5 1.99
2020-01-18 15:30 Huddersfield - Brentford 4.7 3.5 1.98
2020-01-18 15:00 Huddersfield - Brentford 5 3.7 1.86
2020-01-18 14:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.85
2020-01-18 14:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.86
2020-01-18 13:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.87
2020-01-18 13:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.85
2020-01-18 12:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.86
2020-01-18 12:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.86
2020-01-18 11:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.86
2020-01-18 11:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.85
2020-01-18 10:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.75 1.85
2020-01-18 10:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.75 1.85
2020-01-18 09:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.75 1.85
2020-01-18 09:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.75 1.84
2020-01-18 08:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.75 1.84
2020-01-18 08:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.75 1.84
2020-01-18 07:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.84
2020-01-18 07:02 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.85
2020-01-18 06:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.85
2020-01-18 06:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.85
2020-01-18 05:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.84
2020-01-18 04:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 04:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 03:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 03:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 02:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 02:01 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 01:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 01:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.7 1.84
2020-01-18 00:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.84
2020-01-18 00:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 23:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.82
2020-01-17 23:01 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 22:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 22:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 21:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 21:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 20:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 20:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.83
2020-01-17 19:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.83
2020-01-17 19:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.83
2020-01-17 18:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.83
2020-01-17 18:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.83
2020-01-17 17:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.82
2020-01-17 17:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.82
2020-01-17 16:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.83
2020-01-17 16:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.85 1.79
2020-01-17 15:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.8
2020-01-17 15:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.8
2020-01-17 14:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.8
2020-01-17 14:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.8
2020-01-17 13:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 13:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 12:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 12:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 11:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 11:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 10:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 10:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 09:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 09:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 08:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 08:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 07:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 07:02 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 06:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.81
2020-01-17 06:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 05:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 04:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 04:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 03:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 03:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 02:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 02:01 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 01:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 01:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.8
2020-01-17 00:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.79
2020-01-17 00:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.79
2020-01-16 23:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.79
2020-01-16 23:01 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.79
2020-01-16 22:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.8 1.79
2020-01-16 22:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 21:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 21:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 20:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 20:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 19:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 19:00 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 18:30 Huddersfield - Brentford 5.3 3.75 1.79
2020-01-16 18:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.7 1.79
2020-01-16 17:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.79
2020-01-16 17:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.75 1.79
2020-01-16 16:30 Huddersfield - Brentford 5.5 3.7 1.79
2020-01-16 16:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.7 1.79
2020-01-16 15:30 Huddersfield - Brentford 5.5 3.65 1.8
2020-01-16 15:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.65 1.8
2020-01-16 14:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.6 1.8
2020-01-16 14:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.6 1.8
2020-01-16 13:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.6 1.8
2020-01-16 13:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.55 1.79
2020-01-16 12:30 Huddersfield - Brentford 5.4 3.55 1.79
2020-01-16 12:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 11:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 11:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 10:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 10:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 09:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 09:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 08:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 08:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 07:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 07:02 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 06:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 06:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 05:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 04:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 04:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 03:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 03:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 02:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 02:01 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 01:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 01:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 00:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-16 00:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-15 23:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.78
2020-01-15 23:01 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.78
2020-01-15 22:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-15 22:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-15 21:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-15 21:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-15 20:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.77
2020-01-15 20:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.6 1.78
2020-01-15 19:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 19:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 18:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 18:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 17:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.78
2020-01-15 17:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 16:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 16:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 15:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 15:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 14:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.65 1.79
2020-01-15 14:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.8 1.79
2020-01-15 13:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.8 1.79
2020-01-15 13:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.8 1.78
2020-01-15 12:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.8 1.79
2020-01-15 12:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.8 1.79
2020-01-15 11:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.8 1.79
2020-01-15 11:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.79
2020-01-15 10:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 10:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 09:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 09:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 08:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 08:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 07:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 07:02 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 06:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 06:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 05:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 05:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 04:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 04:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 03:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 03:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 02:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-15 02:01 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.8
2020-01-15 01:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.8
2020-01-15 01:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.8
2020-01-15 00:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.8
2020-01-15 00:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.8
2020-01-14 23:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.75 1.8
2020-01-14 23:01 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 22:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 22:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 21:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 21:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 20:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 20:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 19:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 19:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 18:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 18:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 17:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 17:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 16:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.8
2020-01-14 16:00 Huddersfield - Brentford 4.9 3.65 1.79
2020-01-14 15:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.79
2020-01-14 15:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.79
2020-01-14 14:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.79
2020-01-14 14:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.79
2020-01-14 13:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.79
2020-01-14 13:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.6 1.79
2020-01-14 12:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-14 12:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-14 11:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-14 11:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 10:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 10:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 09:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 09:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 08:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 08:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 07:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 07:02 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 06:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 06:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 05:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 04:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 04:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.8
2020-01-14 03:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-14 03:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-14 02:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-14 02:01 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-14 01:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-14 01:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-14 00:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-14 00:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-13 23:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-13 23:02 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-13 22:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-13 22:00 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-13 21:30 Huddersfield - Brentford 5.2 3.7 1.81
2020-01-13 21:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-13 20:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.81
2020-01-13 20:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 19:31 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 19:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 18:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 18:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 17:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 17:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 16:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 16:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 15:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 15:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 14:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 14:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 13:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 13:00 Huddersfield - Brentford 5 3.6 1.81
2020-01-13 12:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.81
2020-01-13 12:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.81
2020-01-13 11:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 11:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 10:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 10:00 Huddersfield - Brentford 5 3.75 1.8
2020-01-13 09:30 Huddersfield - Brentford 5 3.75 1.8
2020-01-13 09:00 Huddersfield - Brentford 5 3.75 1.8
2020-01-13 08:30 Huddersfield - Brentford 5 3.75 1.8
2020-01-13 08:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 07:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 07:03 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 06:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 06:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 05:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 04:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 04:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 03:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 03:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 02:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 02:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 01:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 01:00 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 00:30 Huddersfield - Brentford 5 3.65 1.8
2020-01-13 00:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-12 23:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-12 23:01 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-12 22:32 Huddersfield - Brentford 5.1 3.7 1.79
2020-01-12 22:00 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.78
2020-01-12 21:30 Huddersfield - Brentford 5.1 3.65 1.78
2020-01-12 21:00 Huddersfield - Brentford 5.4 3.85 1.72
2020-01-12 20:30 Huddersfield - Brentford 4.7 3.65 1.88
2020-01-12 20:00 Huddersfield - Brentford 4.7 3.65 1.88
2020-01-12 19:30 Huddersfield - Brentford 4.7 3.65 1.88
2020-01-12 19:01 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 18:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 18:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 17:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 17:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 16:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 16:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.87
2020-01-12 15:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.87
2020-01-12 15:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.87
2020-01-12 14:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.87
2020-01-12 14:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 13:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 13:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.88
2020-01-12 12:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.87
2020-01-12 12:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.87
2020-01-12 11:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 11:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 10:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 10:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.86
2020-01-12 09:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 09:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 08:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 08:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 07:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 07:02 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 06:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 06:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 05:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 04:30 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 04:00 Huddersfield - Brentford 4.6 3.65 1.85
2020-01-12 03:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.86
2020-01-12 03:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.85
2020-01-12 02:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.85
2020-01-12 02:01 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.85
2020-01-12 01:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.85
2020-01-12 01:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.85
2020-01-12 00:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.85
2020-01-12 00:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.86
2020-01-11 23:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.65 1.86
2020-01-11 23:01 Huddersfield - Brentford 4.5 3.6 1.9
2020-01-11 22:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.6 1.9
2020-01-11 22:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.6 1.9
2020-01-11 21:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 21:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 20:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 20:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 19:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 19:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 18:30 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 18:00 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.9
2020-01-11 17:31 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.86
2020-01-11 17:01 Huddersfield - Brentford 4.5 3.55 1.86
2020-01-11 16:31 Huddersfield - Brentford 4.5 3.5 1.87
2020-01-11 16:01 Huddersfield - Brentford 4.3 3.5 1.87
2020-01-11 15:31 Huddersfield - Brentford 4.3 3.5 1.87
2020-01-11 15:01 Huddersfield - Brentford 4.3 3.5 1.87
2020-01-11 14:30 Huddersfield - Brentford 4.3 3.45 1.87

Links | Copyright © odds-scanner.com 2020 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball