Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2020-01-19 16:30 Burnley - Leicester 6 1.91 3.1
2020-01-19 16:00 Burnley - Leicester 16.5 5.3 1.32
2020-01-19 15:30 Burnley - Leicester 5.1 3.3 1.98
2020-01-19 15:00 Burnley - Leicester 4.5 3.75 1.92
2020-01-19 14:30 Burnley - Leicester 4.8 3.95 1.85
2020-01-19 14:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.89
2020-01-19 13:30 Burnley - Leicester 4.6 3.9 1.89
2020-01-19 13:00 Burnley - Leicester 4.5 3.9 1.9
2020-01-19 12:30 Burnley - Leicester 4.5 3.9 1.91
2020-01-19 12:00 Burnley - Leicester 4.5 3.9 1.9
2020-01-19 11:30 Burnley - Leicester 4.5 3.9 1.9
2020-01-19 11:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-19 10:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.92
2020-01-19 10:00 Burnley - Leicester 4.5 3.9 1.91
2020-01-19 09:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.9
2020-01-19 09:00 Burnley - Leicester 4.7 3.8 1.89
2020-01-19 08:30 Burnley - Leicester 4.7 3.8 1.9
2020-01-19 08:00 Burnley - Leicester 4.7 3.8 1.9
2020-01-19 07:30 Burnley - Leicester 4.7 3.8 1.89
2020-01-19 07:02 Burnley - Leicester 4.7 3.8 1.89
2020-01-19 06:30 Burnley - Leicester 4.7 3.75 1.9
2020-01-19 06:00 Burnley - Leicester 4.7 3.75 1.9
2020-01-19 05:00 Burnley - Leicester 4.3 3.75 1.97
2020-01-19 04:30 Burnley - Leicester 4.3 3.7 1.97
2020-01-19 04:00 Burnley - Leicester 4.3 3.7 1.98
2020-01-19 03:30 Burnley - Leicester 4.3 3.7 1.98
2020-01-19 03:00 Burnley - Leicester 4.3 3.7 1.98
2020-01-19 02:30 Burnley - Leicester 4.2 3.7 2
2020-01-19 02:00 Burnley - Leicester 4.2 3.7 2
2020-01-19 01:30 Burnley - Leicester 4.3 3.7 2
2020-01-19 01:00 Burnley - Leicester 4.3 3.7 1.99
2020-01-19 00:30 Burnley - Leicester 4.2 3.7 1.99
2020-01-19 00:00 Burnley - Leicester 4.3 3.75 1.99
2020-01-18 23:30 Burnley - Leicester 4.3 3.75 1.98
2020-01-18 23:01 Burnley - Leicester 4.3 3.75 1.99
2020-01-18 22:30 Burnley - Leicester 4.3 3.75 1.99
2020-01-18 22:00 Burnley - Leicester 4.3 3.8 1.97
2020-01-18 21:30 Burnley - Leicester 4.3 3.8 1.96
2020-01-18 21:00 Burnley - Leicester 4.3 3.85 1.95
2020-01-18 20:30 Burnley - Leicester 4.3 3.75 1.96
2020-01-18 20:00 Burnley - Leicester 4.3 3.8 1.96
2020-01-18 19:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.94
2020-01-18 19:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.92
2020-01-18 18:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-18 18:00 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.86
2020-01-18 17:30 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.87
2020-01-18 17:00 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.88
2020-01-18 16:30 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.87
2020-01-18 16:00 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.87
2020-01-18 15:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 15:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.87
2020-01-18 14:30 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.86
2020-01-18 14:00 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.86
2020-01-18 13:30 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.87
2020-01-18 13:00 Burnley - Leicester 4.6 3.95 1.86
2020-01-18 12:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.87
2020-01-18 12:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.87
2020-01-18 11:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.87
2020-01-18 11:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.85
2020-01-18 10:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 10:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 09:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 09:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 08:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 08:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 07:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 07:02 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 06:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 06:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 05:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 04:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 04:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 03:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 03:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 02:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 02:01 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 01:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 01:00 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 00:30 Burnley - Leicester 4.6 4 1.86
2020-01-18 00:00 Burnley - Leicester 4.5 4 1.86
2020-01-17 23:30 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 23:01 Burnley - Leicester 4.4 4 1.89
2020-01-17 22:30 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 22:00 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 21:30 Burnley - Leicester 4.5 4 1.89
2020-01-17 21:00 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 20:30 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 20:00 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 19:30 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 19:00 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 18:30 Burnley - Leicester 4.4 4 1.88
2020-01-17 18:00 Burnley - Leicester 4.4 4 1.89
2020-01-17 17:30 Burnley - Leicester 4.4 4 1.89
2020-01-17 17:00 Burnley - Leicester 4.4 3.95 1.9
2020-01-17 16:30 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.9
2020-01-17 16:00 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.91
2020-01-17 15:30 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.91
2020-01-17 15:00 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.92
2020-01-17 14:30 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.92
2020-01-17 14:00 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.92
2020-01-17 13:30 Burnley - Leicester 4.4 3.9 1.92
2020-01-17 13:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 12:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 12:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 11:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 11:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 10:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 10:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 09:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 09:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 08:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 08:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 07:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.92
2020-01-17 07:02 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 06:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 06:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 05:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 04:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 04:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 03:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 03:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 02:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 02:01 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 01:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 01:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 00:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-17 00:00 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-16 23:30 Burnley - Leicester 4.4 3.85 1.91
2020-01-16 23:01 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 22:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 22:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 21:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 21:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 20:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 20:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 19:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.92
2020-01-16 19:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.92
2020-01-16 18:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 18:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 17:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 17:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 16:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 16:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 15:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 15:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.9
2020-01-16 14:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.91
2020-01-16 14:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.9
2020-01-16 13:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.9
2020-01-16 13:00 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.9
2020-01-16 12:30 Burnley - Leicester 4.5 3.85 1.9
2020-01-16 12:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.91
2020-01-16 11:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.91
2020-01-16 11:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.91
2020-01-16 10:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 10:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-16 09:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-16 09:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 08:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 08:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 07:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 07:02 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 06:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 06:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-16 05:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 04:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 04:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 03:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 03:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 02:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.92
2020-01-16 02:01 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-16 01:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-16 01:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-16 00:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-16 00:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-15 23:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-15 23:01 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-15 22:30 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-15 22:00 Burnley - Leicester 4.5 3.8 1.93
2020-01-15 21:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 21:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 20:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 20:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 19:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 19:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 18:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 18:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 17:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 17:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 16:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 16:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 15:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 15:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-15 14:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 14:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-15 13:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-15 13:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-15 12:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-15 12:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-15 11:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 11:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 10:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 10:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 09:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 09:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 08:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 08:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 07:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 07:02 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 06:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 06:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 05:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 05:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 04:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 04:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 03:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 03:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 02:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 02:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 01:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 01:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 00:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-15 00:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 23:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 23:01 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 22:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 22:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 21:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 21:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 20:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 20:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 19:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.92
2020-01-14 19:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.91
2020-01-14 18:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.91
2020-01-14 18:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 17:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 17:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 16:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 16:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 15:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 15:00 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 14:30 Burnley - Leicester 4.4 3.8 1.93
2020-01-14 14:00 Burnley - Leicester 4.3 3.8 1.92
2020-01-14 13:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 13:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 12:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 12:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 11:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 11:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 10:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 10:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 09:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 09:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 08:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 08:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 07:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 07:02 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 06:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 06:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 05:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 04:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 04:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 03:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 03:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 02:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 02:01 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 01:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 01:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 00:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-14 00:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 23:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 23:02 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 22:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 22:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 21:30 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 21:00 Burnley - Leicester 4.6 3.85 1.88
2020-01-13 20:30 Burnley - Leicester 4.7 3.9 1.88
2020-01-13 20:00 Burnley - Leicester 4.7 3.9 1.88
2020-01-13 19:31 Burnley - Leicester 4.7 3.9 1.88
2020-01-13 19:00 Burnley - Leicester 4.7 3.9 1.88
2020-01-13 18:30 Burnley - Leicester 4.6 3.9 1.89
2020-01-13 18:00 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.89
2020-01-13 17:30 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.89
2020-01-13 17:00 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.89
2020-01-13 16:30 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.89
2020-01-13 16:00 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.89
2020-01-13 15:30 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.88
2020-01-13 15:00 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.88
2020-01-13 14:30 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.88
2020-01-13 14:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 13:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 13:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 12:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 12:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 11:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 11:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 10:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 10:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.87
2020-01-13 09:30 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.87
2020-01-13 09:00 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.87
2020-01-13 08:30 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.87
2020-01-13 08:00 Burnley - Leicester 4.7 3.85 1.87
2020-01-13 07:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.84
2020-01-13 07:03 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.84
2020-01-13 06:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 06:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 05:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 04:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 04:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 03:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 03:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 02:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 02:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 01:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 01:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 00:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.83
2020-01-13 00:00 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 23:30 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 23:01 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 22:32 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 22:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 21:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 21:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.81
2020-01-12 20:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.82
2020-01-12 20:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.82
2020-01-12 19:30 Burnley - Leicester 4.8 3.9 1.82
2020-01-12 19:01 Burnley - Leicester 4.8 3.9 1.8
2020-01-12 18:30 Burnley - Leicester 4.8 3.9 1.81
2020-01-12 18:00 Burnley - Leicester 4.8 3.9 1.81
2020-01-12 17:30 Burnley - Leicester 4.8 3.9 1.85
2020-01-12 17:00 Burnley - Leicester 4.8 3.9 1.85
2020-01-12 16:30 Burnley - Leicester 4.9 3.9 1.85
2020-01-12 16:00 Burnley - Leicester 4.9 3.9 1.85
2020-01-12 15:30 Burnley - Leicester 4.9 3.9 1.82
2020-01-12 15:00 Burnley - Leicester 4.9 3.9 1.82
2020-01-12 14:30 Burnley - Leicester 4.9 3.9 1.82
2020-01-12 14:00 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 13:31 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 13:01 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 12:31 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 12:00 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 11:30 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 11:00 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 10:30 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 10:00 Burnley - Leicester 4.9 3.95 1.82
2020-01-12 09:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 09:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 08:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 08:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 07:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 07:03 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 06:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 06:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 05:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 04:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 04:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 03:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 03:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 02:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 02:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 01:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 01:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 00:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-12 00:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 23:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 23:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 22:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 22:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 21:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 21:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 20:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 20:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 19:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 19:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 18:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.82
2020-01-11 18:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.82
2020-01-11 11:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 10:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 10:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 09:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 09:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 08:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 08:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 07:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 07:03 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 06:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 06:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 05:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 05:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 04:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 04:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 03:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 03:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 02:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 02:02 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 01:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 01:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 00:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-11 00:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-10 23:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-10 23:02 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-10 22:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-10 22:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 19:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 19:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 18:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 18:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 17:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 17:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 16:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 16:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 15:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 15:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 14:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 14:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 13:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 13:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 12:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 12:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 11:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 11:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 10:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 10:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 09:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 09:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 08:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 08:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 07:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 07:04 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 06:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 06:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 05:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 04:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 04:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 03:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 03:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 02:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 02:02 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 01:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 01:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 00:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-10 00:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-09 23:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-09 23:02 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-09 22:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-09 22:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 21:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 21:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 20:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 20:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 19:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 19:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 18:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 18:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 17:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 17:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 16:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 16:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 15:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 15:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 14:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 14:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 13:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 13:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 12:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 12:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 11:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 11:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 10:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 10:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 09:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 09:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 08:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 08:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 07:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 07:03 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 06:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 06:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 05:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 04:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 04:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 03:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 03:00 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 02:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.74
2020-01-09 02:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 01:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 01:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 00:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-09 00:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 23:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 23:02 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 22:30 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 22:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 21:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 21:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 20:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 20:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 19:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 19:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 18:31 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 18:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 17:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 17:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 16:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 16:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 15:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 15:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 14:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 14:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 13:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 13:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 12:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 12:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 11:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 11:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 10:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 10:01 Burnley - Leicester 4.9 3.85 1.75
2020-01-08 09:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 09:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 08:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 08:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 07:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 07:03 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 06:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 06:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 05:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 04:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 04:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 03:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 03:00 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 02:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 02:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 01:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 01:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 00:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-08 00:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 23:30 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 23:02 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 22:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 22:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 21:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 21:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 20:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 20:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 19:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 19:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 18:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 18:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 17:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 17:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 16:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 16:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 15:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 15:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 14:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 14:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 13:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 13:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 12:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 12:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 11:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 11:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-07 10:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 10:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 09:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 09:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 08:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 08:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 07:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 07:03 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 06:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 06:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 05:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 04:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 04:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 03:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 03:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 02:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 02:02 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 01:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 01:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 00:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-07 00:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 23:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 23:03 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 22:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 22:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 21:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 21:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 20:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 19:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 19:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 18:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 17:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 16:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 16:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 15:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 15:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 14:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 14:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 13:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.8
2020-01-06 13:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 12:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 12:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 11:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 11:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 10:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 10:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 09:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.75
2020-01-06 09:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-06 08:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-06 08:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-06 07:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-06 07:03 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-06 06:31 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76
2020-01-06 06:01 Burnley - Leicester 4.8 3.85 1.76

Links | Copyright © odds-scanner.com 2020 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball