Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2020-10-18 16:00 Ajax - Heerenveen 1.01 60 620
2020-10-18 15:30 Ajax - Heerenveen 0 140 1000
2020-10-18 15:00 Ajax - Heerenveen 1.02 38 110
2020-10-18 14:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8.2 15.5
2020-10-18 14:00 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 13:30 Ajax - Heerenveen 1.24 8.2 13.5
2020-10-18 13:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8.4 13.5
2020-10-18 12:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13
2020-10-18 12:00 Ajax - Heerenveen 1.24 8.2 13
2020-10-18 11:30 Ajax - Heerenveen 1.25 8 12.5
2020-10-18 11:00 Ajax - Heerenveen 1.24 8.2 13.5
2020-10-18 10:30 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 10:00 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 09:30 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 09:00 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 08:30 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 08:00 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 07:30 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 07:02 Ajax - Heerenveen 1.24 8 13
2020-10-18 06:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8 13.5
2020-10-18 06:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14
2020-10-18 05:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 04:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 04:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 03:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 03:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 02:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 02:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 01:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8.2 13.5
2020-10-18 01:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14
2020-10-18 00:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14
2020-10-18 00:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8 13.5
2020-10-17 23:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8 13.5
2020-10-17 23:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.6 13.5
2020-10-17 22:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 22:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14.5
2020-10-17 21:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14.5
2020-10-17 21:00 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14.5
2020-10-17 20:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8.2 14.5
2020-10-17 20:00 Ajax - Heerenveen 1.22 8 14.5
2020-10-17 19:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14.5
2020-10-17 19:00 Ajax - Heerenveen 1.22 8.2 15.5
2020-10-17 18:30 Ajax - Heerenveen 1.23 8 14.5
2020-10-17 18:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 17:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 17:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 16:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-17 16:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 15:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 15:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 14:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 14:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.4 13
2020-10-17 13:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.4 13
2020-10-17 13:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.4 13
2020-10-17 12:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.4 13
2020-10-17 12:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.4 13
2020-10-17 11:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-17 11:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-17 10:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13.5
2020-10-17 10:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-17 09:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-17 09:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.2 12
2020-10-17 08:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.2 14
2020-10-17 08:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.2 14
2020-10-17 07:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 07:02 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 06:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 06:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 05:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 04:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 04:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 03:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 03:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-17 02:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 01:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 01:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 00:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-17 00:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 23:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 23:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 22:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 22:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 21:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 21:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 20:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13
2020-10-16 20:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13
2020-10-16 19:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13
2020-10-16 19:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13
2020-10-16 18:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 12.5
2020-10-16 18:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 12.5
2020-10-16 17:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13
2020-10-16 17:00 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 13.5
2020-10-16 16:30 Ajax - Heerenveen 1.24 7.8 14
2020-10-16 16:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 15:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 15:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 14:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 14:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 13:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 13:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 12:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 12:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 11:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 11:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14
2020-10-16 10:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.8 14.5
2020-10-16 10:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 09:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13.5
2020-10-16 09:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-16 08:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-16 08:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-16 07:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-16 07:02 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-16 06:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 06:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-16 05:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 04:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 04:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 03:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 03:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 02:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 02:01 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 01:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 01:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 00:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-16 00:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-15 23:30 Ajax - Heerenveen 1.22 7.6 14.5
2020-10-15 23:00 Ajax - Heerenveen 1.22 7.6 14.5
2020-10-15 22:30 Ajax - Heerenveen 1.22 7.6 14
2020-10-15 22:00 Ajax - Heerenveen 1.22 7.6 14
2020-10-15 21:30 Ajax - Heerenveen 1.22 7.6 14
2020-10-15 21:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-15 20:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 14
2020-10-15 20:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-15 19:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14.5
2020-10-15 19:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-15 18:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-15 18:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 14
2020-10-15 17:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 14
2020-10-15 17:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 14.5
2020-10-15 16:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13.5
2020-10-15 16:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13.5
2020-10-15 15:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-15 15:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-15 14:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.2 13
2020-10-15 14:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.2 13
2020-10-15 13:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13
2020-10-15 13:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13
2020-10-15 12:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-15 12:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 12.5
2020-10-15 11:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13.5
2020-10-15 11:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 12.5
2020-10-15 10:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13
2020-10-15 10:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13
2020-10-15 09:30 Ajax - Heerenveen 1.23 6.8 13
2020-10-15 09:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13
2020-10-15 08:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7.4 13
2020-10-15 08:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7.6 13
2020-10-15 07:30 Ajax - Heerenveen 1.23 6.8 13
2020-10-15 07:02 Ajax - Heerenveen 1.23 7 13
2020-10-15 06:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7 13
2020-10-15 06:00 Ajax - Heerenveen 1.23 7 13
2020-10-15 05:30 Ajax - Heerenveen 1.23 7 13
2020-10-15 05:00 Ajax - Heerenveen 1.22 7 13
2020-10-15 04:30 Ajax - Heerenveen 1.22 7 13
2020-10-15 04:00 Ajax - Heerenveen 1.22 7 13
2020-10-15 03:30 Ajax - Heerenveen 1.22 7 13
2020-10-15 03:00 Ajax - Heerenveen 1.22 7 13
2020-10-15 02:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-15 02:01 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-15 01:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-15 01:00 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-15 00:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-15 00:00 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-14 23:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-14 23:00 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-14 22:30 Ajax - Heerenveen 1.22 8 12.5
2020-10-14 22:00 Ajax - Heerenveen 1.22 8 13
2020-10-14 21:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 21:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 20:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 20:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 19:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 19:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 18:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 18:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 17:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 17:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 16:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 16:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 15:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 15:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 14:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 14:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 13:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 13:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 12:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 12:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 11:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 13
2020-10-14 11:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 10:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 10:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 09:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 09:00 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 08:30 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 08:00 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 07:30 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 07:02 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 06:30 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 06:00 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 05:00 Ajax - Heerenveen 1.2 8 12.5
2020-10-14 04:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 04:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 03:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 03:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 02:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 02:01 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 01:30 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 01:00 Ajax - Heerenveen 1.21 8 12.5
2020-10-14 00:30 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-14 00:00 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 23:30 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 23:00 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 22:30 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 22:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 21:31 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 21:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 20:31 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 20:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 19:31 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 19:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 18:31 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 18:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 17:31 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 17:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 16:31 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-13 16:01 Ajax - Heerenveen 1.19 7.4 6.8
2020-10-13 15:31 Ajax - Heerenveen 1.19 7.4 12
2020-10-13 15:01 Ajax - Heerenveen 1.19 7.4 12.5
2020-10-13 14:31 Ajax - Heerenveen 1.19 7.4 12.5
2020-10-13 14:01 Ajax - Heerenveen 1.19 8 12.5
2020-10-12 22:30 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 22:00 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 21:31 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 21:00 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 20:30 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 20:01 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 19:31 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
2020-10-12 19:01 Ajax - Heerenveen 1.18 8 12.5
Links | Copyright © odds-scanner.com 2020 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball